/English below/

IASS’ historie starter i Cambridge I 1956 og tæller 32 studiekonferencer. De seneste fem af disse blev afholdt på universiteterne i Lund (Sverige, 2010), Riga og Daugavpils (Letland, 2012), Agder/Kristiansand (Norge, 2014), Groningen (Holland, 2016) og København (Danmark, 2018). Center for Nordiske Studier ved Vilnius Universitet var stolt over at have fået mulighed for at være vært for den 33. IASS konference, og vi så med stor iver frem til at se alle komme til Vilnius i sommeren 2020. Det blev dog første gang, at konferencen primært skulle afholdtes på World Wide Web  – da verden blev ramt af Covid19-pandemien. Af samme grund og igen for første gang i IASS’ historie var konferencen sat på hold, og fra nu af vil den sandsynligvis altid tælle ulige år, hvor den næste konference allerede er sat til 2023. På trods af det faktum, at konferencen i 2021 af disse grunde vil være noget utraditionel, er vi sikre på, at der hverken vil mangle akademisk kvalitet eller glæde over at være sammen med gamle og nye kolleger, som IASS-konferencer altid har været kendt og populære for.

Ideen til konferencen – mindekultur – udsprang naturligt af dens topografi. Vilnius, en “polykulturel og polykronisk tekst” (for at citere digteren Tomas Venclova), med dens dramatiske, multietniske og multisproglige historie, sprudler med minder: komplementerende og modstridende, glemte og bortgemte, konstruerede og dekonstruerbare.  Konferencen huses af Vilnius Universitet, som regnes blandt de ældste i regionen, og placeringen af Humaniora på dets ældste campus, i hjertet af Vilnius’ gamle by, kaster et særligt skær over konferencen, som forhåbentlig føles, selvom man deltager online. 

Også tidspunktet for konferencen er ladet med symbolik: i 2020, da konferences oprindeligt skulle afholdes, fejrede de baltiske lande 30-årsjubilæum siden restaureringen af deres statslighed, en proces, som de nordiske lande havde spillet en væsentlig rolle i. Nu i 2021 er det hundrede år siden de nordiske lande anerkendte de baltiske stater de jure for første gang. Her på vores universitet fejrer vi 30 år siden oprettelsen af ​​Afdelingen (nu Center) for skandinaviske studier, som for længst er blevet et knudepunkt for skandinaviske forsknings- og kulturelle aktiviteter i dette land og nu også bliver en del af IASS officielle historie.

Temaet, tidspunktet og stedet for konferencen indbyder hermed bidrag, som undersøger skæringspunkter mellem historie og kultur. Titlen MINDEKULTUR I NORDISKE STUDIER dækker imidlertid et langt større område. Mnemosine er moder til alle muserne og Munin er Hugins uadskillelige følgesvend: ethvert studie af kultur trækker på en eller anden måde på erindring, hukommelse og minde. Med temaet Mindekultur har vi ønsket at invitere 
forskere inden for nordiske studier, som beskæftiger sig med spørgsmål som mindets betydning for litterære forestillinger eller forholdet mellem minde, historie og kultur, dem, som interesserer sig for emner som det kollektive minde, post-memory, erindring og sted, mindets materialitet, den økologiske, digitale og tekstuelle hukommelse, dem, som arbejder med litteratur og medier udfra  teoretiske tilgange som kognitive studier, traumastudier, genrestudier, post-kolonial teori, kønsforskning, posthumanisme mm., dem, som forsker i oldnordisk litteratur, nordisk litteratur- og filmhistorie og kanondannelse, dem, som analyserer de enkelte forfatterskaber eller udviklingen af ideer, stile og sprogbrug –  til at udveksle deres forskningsresultater på konferencen. 

Konferenceprogrammet inkluderer seks plenumforelæsninger af forskere, som repræsenterer 5 forskellige lande, og som behandler konferencetemaet fra forskellige perspektiver. Oplægsessionerne, 30 i alt, kører i 8 eller 7 parallelle sektioner. Konferencens sprog er dank, svensk, norsk, engelsk og finsk.

Som det er traditionen for IASS-konferencer byder programmet også på kulturelle indslag. Da IASS-området er blevet bredere og nu også rummer film- og medievidenskab, oldnorske studier og til en vis grad også lingvistik, inviterede vi to specielle gæster. En af dem er den islandske forfatter Sjón, hvis nom de plume kan oversættes med ‘syn, vision’ og i hvis tekster den huskede og forestillede fortid (konkret og mytologisk) ofte indgår gådefulde surrealistiske forhandlinger med vores aktuelle og den narrative nutid. Vi vil også byde velkommen til den lettiskfødte norske filmskaber Ilze Burkowska Jacobsen, hvis personlige karriere og produktion meget fint afspejler de ændringer og overgange, der fandt sted i regionen i de sidste tredive år eller deromkring.

Konferencen afsluttes som sædvanlig med Generalforsamlingen, og vi opfordrer jer alle til at benytte den som lejlighed til at mødes i et større forum og mulighed for at diskutere Sammenslutningens fremtid. 

Vi er glade for, at nogle deltagere har vovet sig til og har mulighed for at være til stede fysisk på konferencen, og vi er meget glade for at byde dem velkommen på vores campus og ledsage dem på konferenceturene. Men vi ser ikke mindre ivrigt frem til at hilse på flertallet af jer, som vil deltage i konferencen fra jeres hjem, haver eller feriedestinationer, muligvis med jeres kæledyr, familier, bøger og ‘det normale liv’ i baggrunden. Vi håber, at Vilnius forbliver jeres planlagte destination i fremtiden, og at vores Center for Skandinaviske Studier får en ny mulighed for at åbne sine døre bredt for jer.


Vi ønsker jer alle en frugtbar og engagerende konference ~
 
Jeres Vilnius IASS2021-hold:

 • Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė (IASS President)
 • Juste Lemke (student representative)
 • Elžbieta Kmitaitė
 • Erika Sausverde
 • Emil Slott
 • Giedrius Tamaševičius
 • Loreta Vaicekauskienė
 • Rūta Zukienė

Welcome to Vilnius and WWW 

The history of IASS goes back to Cambridge 1956 and counts 32 study conferences. The latest five of these were hosted by the Universities of Lund (Sweden, 2010), Riga and Daugavpils (Latvia, 2012), the University of Agder in Kristiansand (Norway, 2014), the Universities of Groningen (The Netherlands, 2016) and Copenhagen (Denmark, 2018). The Centre of Scandinavian Studies at Vilnius University was proud of being entrusted with hosting the 33rd conference of IASS and we were thrilled to anticipate everyone coming to Vilnius in summer 2020. However, it became the first time when the conference would basically be held on the World Wide Web − as the world was hit by a global disaster – the Covid19 pandemic. For the same reason, and again for the first time in the history of IASS, the conference was put on hold and from now on it will probably always be held in odd years, the next conference being already scheduled for 2023. However, despite the fact that the conference of 2021, due to these reasons, will be somewhat unusual in its format we are sure that it will be lacking neither in academic quality, nor in the joy of interaction with old and new colleagues that IASS conferences have always been famous and popular for. 

The theme of the conference − memory culture − sprang naturally from the host city’s cultural topography. Vilnius, a “polycultural and polychronic text” (to quote the poet Tomas Venclova), with its dramatic, multi-ethnic and multilingual history, is pregnant with memories − complementary and conflicting, concealed and forgotten, constructed and de-constructable. Vilnius University, founded in 1579, figures prominently in the city’s memories.  Its oldest campus where the Humanities dwell is located in the heart of Vilnius Old Town, which makes it a very special conference venue, hopefully even if accessed online.

The timing of the event is also loaded with symbolism: in 2020, when the conference initially was due to take place, the Baltic States celebrated thirty years since their statehood was restored and they were re-inscribed into the history of the world, again to became part of its present and future. The Nordic countries have been instrumental in these processes, and it so happens that 2021 marks the centenary of their first de jure recognition of the Baltic States. Here, at our university, we are celebrating 30 years since the establishment of the Department (now Centre) of Scandinavian Studies that has long since become a hub of Scandinavian scholarly and cultural activities in this country and now also becomes part of the IASS official history.

The timing and location of the conference thus naturally suggested an exploration of the intersections of history and culture. However, the title “Memory Culture in Scandinavian Studies” covers a much broader field than that. Mnemosyne is the mother of all the muses, and Munin is Hugin’s inseparable companion: any study of culture is concerned with remembering in one way or another. By proposing this theme we wished to invite Scandinavian scholars − dealing with issues such as the role of memory in literary imagination or future thinking,  or the elation of memory to history; engaging with topics such as cultural memory, collective memory, (re)imagined memory, post memory, the memory of things and place, environmental, digital, visual or textual memory, literary history or canon formation; working in the fields of literary and media studies and specialising in trauma, genre, post-colonial or gender theories, ecocriticism and posthumanism; those who explore  early texts and deal with the problems of Old Norse literature or those who study individual writers or the evolution of ideas, styles or language use − to share their findings at this conference. All these topics and approaches can find their place in the conference agenda and it still leaves space for more. 

The conference programme includes six keynote lectures given by scholars representing 5 different countries who address the conference theme from varying perspectives. The paper sessions, 30 altogether, will run in 8 or 7 parallel sections. The languages of the conference are Swedish, Danish, Norwegian, English and, for the first time, Finnish

Staying true to the IASS tradition, we have also included a cultural programme. As the field of IASS is expanding and now accommodates areas such as film and media studies, Old Norse studies, and to some extent, also linguistics, we invited two special guests. One of them is the Icelandic writer Sjón, whose nom de plume translates as vision and in whose texts the remembered and imagined past (concrete and mythological) often enter into enigmatic and surreal negotiations with our topical and the narrative present. We will also be welcoming the Latvian-born Norwegian filmmaker Ilze Burkowska Jacobsen, whose personal career and work reflect very well the changes and transitions that have been taking place in the region during the last thirty years or so.  

The conference will end, as usual, with our General Assembly and we warmly invite you all to join in and use it as an opportunity to discuss the future of the Association and (re)connect to your colleagues. 

We are happy that some participants have dared and are able to be present physically at the conference, and we are very excited to welcome them on our campus and accompany them on a conference tour.  However, we are also looking forward no less eagerly to greeting the majority of you who will join the conference from your homes, gardens or holiday destinations. We hope that Vilnius will remain your planned destination in the future and that our Centre for Scandinavian Studies will have another opportunity to open its doors wide for you.

We wish you all a fruitful and engaging conference~

Your Vilnius IASS2021 konferencekomité

 • Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė (IASS President)
 • Juste Lemke (student representative)
 • Elžbieta Kmitaitė
 • Erika Sausverde
 • Emil Slott
 • Giedrius Tamaševičius
 • Loreta Vaicekauskienė
 • Rūta Zukienė